สถาบันสอน ภาษาจีน หนีห่าว ภาษาจีน
 
การออกเสียงภาษาจีน Pinyin
语音
การออกเสียงของภาษาจีน
1. 音节结构 ( ระบบโครงสร้างเสียงพยางค์)
    跟泰语一样,汉语的音节有圣母,韵母和声调三个部分组成。例如:ma “m” 是声母,“a” 是韵母,韵母上面的一横就是声调,注意,跟泰语不 一样的是,汉语的声调咋韵母上面,有时因饥饿也可以单独由韵母很声调组成。例如:ά。

(ระบบโครงสร้างเสียงพยางค์ในภาษาจีนจะมีลักษณะเหมือนกับภาษาไทย ซึ่งจะประกอบด้วย3ส่วนคือ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เช่น ma “m” คือ พยัญชนะ “a” คือ สระ ส่วนขีดข้างบนตัวสระนั้นหมายถึงเคร่องหมายกำกับเสียง วรรณยุกต์ ข้อสังเกต การใส่วรรณยุกต์ในภาษาจีนจะแตกต่างกับภาษาไทยคือ ในภาษาจีนจะใส่วรรณยุกต์ บนตัวสระบางที พยางค์นั้นประกอบด้วยแค่ 2 ส่วน คือสระและวรรณยุกต์ได้ ά )

2. 声母 เสียงพยัญชนะ
   เสียงริมฝีปาก
b      玻 p      坡 m      摸 f      佛
   เสียงปุ่มเหงือก
d      得 t      特 n      讷 l      勒
   เสียงเพดานอ่อน
g      哥 k    科 h      喝 -
   เสียงปุ่มเหงือก
j      基 q      欺 x      希 -
   เสียงปลายลิ้น--ฟัน
z      资 c      雌 s      思 -
   เสียงปลายลิ้น—เพดานแข็ง
zh      知 ch      蚩 sh      诗 r      日
   เสียงพยัญชนะกึ่ง
y      一 w      乌 - -
韵母  เสียงสระ
-
i&      衣
u         乌
ü       迂
a      啊
ia      呀
ua      蛙
-
o      喔
-
uo      窝
-
e      鹅
ie      耶
-
üe      约
ou      欧
iou(iu)  忧
-
-
er      耳
-
-
-
ai      哀
-
uai      歪
-
ei      诶
-
uei(ui)    威
üen(ün)     晕
ao      熬
iao     腰
-
-
ou      欧
iou(iu)      忧
-
-
an      安
ian      哥
uan        科
üan      喝
en      恩
in         因
uen(un)      温
üen(ün)     晕
ang      昂
iang   央
uang      汪
-
eng   亨的韵母
ing      英
ueng      翁
-
ong      轰
iong    雍的韵母
-
-

 

3. 发音要领 (สาระสำคัญในการออกเสียงวรรณยุกต์)
    汉语的第一声根泰语的第一声一样,是平调,但是比较高,发音的时候,用泰语的第四声起调,然后保持, 尽量拉长。
( เสียงที่ 1 ในภาษาจีนจะคล้ายกับเสียงสามัญในภาษาไทยแต่จะขึ่นสูงกว่าเล็กน้อย เวลาออกเสียงใช้หลัก การเดียวกับการ ออกเสียงตรี ในภาษาไทย แต่ต้องลากเสียงให้ยาวขึ้น )
汉语的第二声 跟泰语的第五声一样是升调,但是,升得比较高。
(เสียงที่สองในภาษาจีนจะคล้ายกับเสียงจัตวาในภาษาไทยแต่จะลากเสียงให้สูงกว่าเล็กน้อย)
汉语的第三声 如果单独发,跟泰语的第二声不一样还要往上升,但是,在说话的时候,跟泰语的第二声一样。
( เสียงที่สามในภาษาจีนถ้าออกเสียงเดียวจะแตกต่างกับเสียงเอกในภาษาไทย แต่เมื่อเวลาพูดจะมีเสียง คล้ายกับเสียงเอกในภาไทย )
汉语的第四声跟泰语的第三声一样是降调,但是降的比较快。
(เสียงที่4 ในภาษาจีนจะคล้ายกับเสียงโทในภาษาไทย คือเสียงลดต่ำค่อนข้าง เร็วกว่า )
4. 注意事项。(สาระที่สังเกตุ)
    1. 关于韵母ü 的发音要领 ( สาระสำคัญในการออกเสียงสระ )
这个韵母泰语没有,发音的时候,心里想着发i,但是嘴唇圆起来,像在发ü (ภาษาไทยไม่มีสระ ü เวลาออกเสียง ในใจให้คิดว่าจะออกเสียง /แด่ห้ำริมฝีปากเป็นรูปตัว u )
    2. 两个第三声的音节在一起,第一个音节变成第二声,比如 :hăo hěn hăo wŏhăo nĭ hăo
(พยางค์ที่มีเสียงวรรณยุกต์เสียงที่3 อยู่ติดกัน เมื่ออ่านออกเสียงพยางค ตัว แรกจะอ่านออกเสียงเป็นวรรณยุกต์เสียงที่ 2 เช่น hăo hěn hăo wŏhăo nĭ hăo )
    3. 韵母u i ü单独成音节时,写成 wu yi yu(ü) 的 ü 不用写上面两点。
(เมื่อเสียงสระ u i ü ทำหน้าที่เป็นพยางคเดียว เวลาเขียนจะกลายเป็น wu yi yu(ü) yu(ü) ส่วนตัว “ü ” นั้นไม่ต้องใส่จุดสองจุดข้างบน แต่เพื่อไม่ให้สับสนกับ u ü ดังนั้นในหนังสือเรียนเล่ม 1 จะเขียนเป็น (yu)ü )
5. 声调( เสียงวรรณยุกต์ )
แม่ 55
ปอ 35
ม้า 214
ด่า 51
ma     หรือ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
 

student login
 
 พูดภาษาจีน  หลักสูตร/Course
 สอนภาษาจีน  ตารางเรียน
 อาจารย์จีน  ติดต่อเรา
  เรียนภาษาจีนฟรี
   - การออกเสียงภาษาจีน

   - การทักทาย

   - การเขียนพู่กันจีน
     - ชื่อภาษาจีน

   - ตัวเลข

   - สำนวนภาษาจีน
   - แบบทดสอบออนไลน์
  บันเทิงเมืองจีน
     - เพลงจีน
     - หนังจีน
     - วิทยุจีน
  ท่องเที่ยวเมืองจีน
     - เที่ยวเมืองจีน
     - ประวัติศาสตร์จีน
     - วัตนธรรมจีน
     - Shopping จีน
  แนะนำที่เรียน
     - เรียนที่เมืองจีน
     - แนะนำมหาวิทยาลัย
แลกลิ้งค์ที่นี่
ภาษาจีน เรียนภาษาจีน chinese nihao เรียนภาษาจีนออนไลน์ ฟรี
...ติดต่อแลกลิ้งค์ได้ที่...
laklinkweb@hotmail.com
 
เรียนภาษา
ภาษาจีนกลาง
ภาษาจีนกวางตุ้ง
ภาษาจีนเบื้องต้น
เรียนภาษาจีนออนไลน์
ภาษาจีนในภาษาไทย
ภาษาจีนเรียนฟรี
ภาษาจีนที่ใช้ในภาษาไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จบภาษาจีน
ภาษาจีน หนีห่าว รับสมัครอาจารย์จีน จีนจีน

สถาบันสอนภาษาจีนหนีห่าว
ชั้น 3 Top Supermaket สาขาเกษตร(ตรงข้าม ม.เกษตรประตู2)แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Tel.  02-953-0800
Copyright © PASAJEN.com 2008-2009